Belangrijkste regels ANBI Status: ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status is door de belastingdienst aan Stichting Brabantse hart in aktie toegekend per 29-10-2015

Bankrekening: IBAN NL27INGB0007114872
RSIN/fiscaal nummer: 855685025
Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: 64483142

Stichting Brabantse hart in Aktie (BHIA) dient voor 100% het algemeen belang. Uit onze statuten, reglement, het beleidsplan en de feitelijke werkzaamheden blijkt dat Stichting Brabantse hart in Aktie geen winstoogmerk heeft.

  • Het bestuur kan niet over het vermogen van Stichting BHIA beschikken alsof het hun eigen vermogen is.
  • Geen van de bestuursleden heeft een meerderheid van de zeggenschap binnen de stichting.
  • De bestuursleden van Stichting BHIA ontvangen geen enkele beloning, onkostenvergoeding of vacantiegeld.
  • Stichting BHIA heeft niet meer vermogen dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de activiteiten t.b.v. onze doelen.

Stichting BHIA beschikt over een beleidsplan, dat inzicht geeft in de manier waarop de doelen van Stichting BHIA worden uitgevoerd. Het plan geeft inzicht in:
  • onze werkzaamheden,
  • de manier waarop we geld verwerven,
  • het beheer van het vermogen,
  • de besteding van het vermogen.

De administratie van Stichting BHIA is zo ingericht dat de gestelde eisen controleerbaar zijn door de Belastingdienst.
Onze administratie en boekhouding wordt jaarlijks door een accountant gecontroleerd.

Fiscale voordelen voor Stichting Brabantse hart in Aktie
De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor Stichting Brabantse hart in Aktie en haar donateurs. Hieronder treft u een korte samenvatting aan.

Een door de Belastingdienst als zodanig aangemerkte ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van heffing schenkbelasting.
De uitkeringen volgens de doelstellingen worden niet in Nederland belast.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Fiscale voordelen voor u
Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen.
De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. U kunt er dus zelf voor kiezen om het voordeel te houden of weg te schenken aan de instelling van uw voorkeur.

De Wet Inkomstenbelasting kent 2 soorten aftrekbare giften. Afhankelijk van de vorm waarin zij gedaan zijn, kunnen ze geheel of gedeeltelijk in aftrek komen op het belastbaar inkomen van de donateur. Een schenking is een persoonsgebonden aftrekpost en kan in mindering komen op het inkomen in box I,II of III.

De voorwaarden voor een succesvolle inkomstenbelastingaftrek bij particulieren
De schenking dient gedaan te zijn aan een ANBI of vereniging;
U dient de schenking vast te leggen in een notariële akte (dat kan gratis via internet);
U dient de schenking in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen te doen die uiterlijk eindigen bij het overlijden;
U dient de schenking minimaal vijf jaar achter elkaar te doen;
Er mag geen tegenprestatie staan tegenover de schenking;

U dient bij uw aangifte inkomstenbelasting uw gift als persoongebonden aftrekpost op te geven.

Bedrijven en ANBI’s
Bedrijven kunnen net als particulieren giften doen en aftrekken van de belasting. Het gaat hier dan om de vennootschapsbelasting als het een B.V., N.V. of een andere vennootschapsbelastingplichtige entiteit betreft.
De gever moet de giften kunnen aantonen met schriftelijke bescheiden. Aftrekbare giften zijn de in een jaar gedane uitkeringen aan ANBI’s of SBBI. Per jaar is aftrekbaar een bedrag dat niet hoger is dan 50% van de winst met een maximum van € 100.000. De aftrek is dus beperkt tot 50% van de winst. De winst mag niet negatief worden door de aftrek.
Als een B.V. in handen is van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) dient men op te passen dat de schenking niet wordt toegerekend aan de DGA met alle fiscale gevolgen van dien.

Sponsoring door bedrijven
Naast giften kunnen bedrijven ook instellingen sponsoren. Als er zakelijke beweegredenen zijn, kan het bedrijf de uitgaven die gepaard gaan met de sponsoring in aftrek brengen. Let op met betrekking tot de BTW!